Vratislav Marek

Dovednosti a zájmy

Programování

Programovací jazyky: Java, PHP, Javascript, PL/SQL, QT, C#, C/C++, JSP, Delphi, Pascal

Programování se vÄ›nuji od mých studijních let na stÅ™ední škole. Tam jsem poprvé začal programovat, tenkrát ještÄ› v Pascalu. Mí spolužáci nesdíleli z programování takové nadšení, jako jsem mÄ›l já. Snažil jsem se z učitele dostat co nejvíce pÅ™íkazů, které bych mohl využít. Zatímco spolužáci si hráli hry, já si vylepšoval své programy. Jeden soubor se zdrojovým kódem mÄ› velice rychle pÅ™estal stačit.

V posledním ročníku jsme pÅ™ešli na Delphi, zvyklí na procedurální programování v jedné pÅ™ímé pÅ™íkazové linii jsem byl dost dezorientován. Ale pozdÄ›ji jsem se naučil programovat událostnÄ› a pomohl si v Delphi Timerem.

PÅ™i pÅ™echodu na vysokou školu jsme se v prvním semestru nejprve učili algoritmizaci. Semestr na to jsme začali se učit Javu. Tu jsem si velmi oblíbil a začal v ní dÄ›lat aplikace i mimo studium. Vyučovali se objektovÄ› orientované programování, kolekce a singltony, MVC, výjimky a další.

Pro ukládání dat jsme využili i databáze, na vysoké škole jsme využívali Oracle DB. Proto jsme sestavovali funkce, procedury a baličky v jazyku PL/SQL. Důraz byl na jednoduchost dotazu, používáni bezpečnostních prvků proti SQL injection, ukončováním pÅ™íkazů a bindování promÄ›nných. Také různé druhy spojování tabulek. Pro pÅ™ístup k databázi nás vyučovali i OR-Maping. Je sice pomalejší, ale databázovÄ› nezávislý a muže díky nÄ›mu k databázi pÅ™istupovat programátor i bez znalosti dotazů.

Jako další nás vyučovali C, které pokračovalo pÅ™es C++, až ke QT. Důraz byl na správu pamÄ›ti pomocí pointrů a ukazatelů, u více vláknového programování pak synchronizaci vláken a způsoby ošetÅ™ení kritické sekce, aby nedošlo k deadloku. Také jak jej detekovat a vyÅ™ešit, když nastane. NicménÄ› nejlepší je zabránit, aby nastal. V navazujícím studiu došlo na C#.

Až na vysoké škole jsem se dostal k programování webových aplikaci, pomocí HTMLCSS a hlavnÄ› PHP. Ve více bylo jen základní seznámení, ale velmi mÄ› to nadchlo a tak jsem začal webové aplikace sám mimo školu. Zaměřuji se hlavnÄ› na správnou funkčnost, důležité jsou také error kódy pro zpracování stroji. Pro svou potÅ™ebu jsem se pustil sám i do Javascriptu. Prozatím jsem nepÅ™ešel k žádnému frameworku, ale do budoucna plánuji rozhodnÄ› jQuery a možná i Nette. V navazujícím studiu jsem se dostal i technologii JSP, webové aplikace psané v JavÄ›. Serverlety, Error Pages, JSTL, Custom tags, EL výrazy, JSF.

 

Databáze

Databáze: Oracle SQL, MySQL

K databázím jsem se dostal až na vysoké škole, kde se vyučovala jen Oracle SQL. Učili jsme se pÅ™ímo pomocí dotazů a vÄ›novali jsme se i správÄ› serveru. Pro své webové aplikace jsem potÅ™eboval volnÄ› dostupnou databázi, proto jsem se zaměřil na MySQL. Protože základní dotazy, pro správu tabulek, indexi, selektováni, inzertování, updatování a mazání jsou velice podobná, nedalo mi mnoho práce se na MySQL pÅ™eučit. Rozdílné jsou hlavnÄ› jenom dotazy k systémovým tabulkám. VÄ›novali jsme se i analýze sestavování plánů k dotazu a jak jej optimalizovat. NicménÄ› Oracle SQL si dotazy pÅ™estaví podle vlastní potÅ™eby a optimalizuje si je samo, ne však vždy nejoptimálnÄ›ji.

Operační systémy

Operační systémy: Linux (Ubuntu), Windows (XP/7)

Od základní školy jsem jako každý jiný pracoval ve Windows. Kolem stÅ™ední školy jsem začal objevovat, že existují i jiné operační systémy. PÅ™evážnÄ› díky dobrému marketingu Microsoftu. Jako první jsem se dostal k live distribuci Linuxu Slax. Díky známému jsem objevil Open Suse, stavÄ›né na balíčcích RPM z Red Hatu. To my však moc nevyhovovalo, nenašel jsem v té dobÄ›, já ještÄ› nezkušený, žádné návody. Nakonec jsem objevil Ubuntu, založenému na Debianu a jeho balíčkovacímu systémů dpkg, využívající balíčky deb.

Už více jak nÄ›kolik let je mým hlavním operačním systémem Xubuntu, využívám dual boot hlavnÄ› kvůli nedokonalosti Wine a potÅ™ebÄ› aplikací stavÄ›ných na platformu Windows. Proto využívám Microsoft Windows 7.

Vývojová prostředí

Vývojová prostÅ™edí: Netbeans, Visual Studio, Code Block, JDeveloper, SQL Developer, QT Creator

Na stÅ™ední škole jsem využíval Turbo Pascal a Turbo Delphi Explorer. Až na vysoké škole jsem se dostal k IDE pro Javu, C/C++ a další. Jako první jsem se dostal pro Javu k Netbeans. Tento nástroj se pro mÄ› stal doslova modlou. Používám ho pro vývoj v JavÄ›, PHP a všech jazycích, ve kterých programuji. KromÄ› C a jeho odvÄ›tví, protože Netbeans nemá pro nÄ› vlastní kompilátor. I díky licenci a cenÄ›. Výborný nástroj je i JDeveloper, ten je však vázaný licencí pod Oracle.

Pro jazyk C a jeho odvÄ›tví jsem hlavnÄ› využíval Microsoft Visual Studio, je to ohromný nástroj, ale velmi propracovaný a pÅ™izpůsobený hlavnÄ› k jazykům C/C++,C#. Pod Linuxem a pro jednoduché aplikace jsem využíval na C/C++ Code Block, volnÄ› dostupný a dostačující. Programováni v QT, však bylo možné jen v QT Creatoru.

Pro programování v PL/SQL jsme využívali hlavnÄ› SQL Developera. Vyučovali jsme se na nÄ›m jak správnÄ› sestavovat dotazy, jak je analyzovat, pozorovat posloupnost sestavování dotazů na serveru a pÅ™ístupů k datům databáze.

Programy

Programy:

Enterprice Architect, Archi, Toad Data Modeler, Arena Simulatio, Matlab, VPN, Subversion, VirtualBox, VMware player, LibreOffice, Microsoft Office 2007

BěžnÄ› používám pÅ™i svých pokusech s operačními systémy VirtualBox a VMware player. VMware je zaručenÄ› lepší a výkonnÄ›jší, ale player neumožňuje vytváÅ™et snapshoty, v základní verzi player, proto radÄ›ji používám VirtualBox. NicménÄ› pokud bych jej potÅ™eboval v profesionální sféÅ™e, rozhodnÄ› využiji VMware Workstation. Balíky office jsou pro mÄ› samozÅ™ejmostí, nejradÄ›ji používám LibreOffice, ale pracuji běžnÄ› i v produktech Microsoft Office 2007.

PÅ™i svých školních povinnostech na vysoké škole jsme používali zabezpečenou vnitÅ™ní síÅ¥ VPN. BěžnÄ› jsme se k ní pÅ™ipojovali pÅ™es Cisco VPN Clienta, nebo pro uživatele Linuxu Openconect. PÅ™i programování semestrálních projektu jsme často používali způsob ukládání na školní úložištÄ› Subversion. PÅ™ímo v programovacím rozhraní, ale i externÄ› pÅ™es klienty, jako Tortoisesvn.

PÅ™ímo ve více nechybÄ›li programy jako Enterprice Architect, který byl hlavní pomůckou pro vytváÅ™ení dokumentace k projektu, tak i vytváÅ™ení návrhu projektu. Krátce jsme využili i program podobní Archi. BÄ›hem návrhu databází jsme využívali Toad Data Modeler. Seznámil jsem se ve více i s velmi užitečným nástrojem Matlab, jeho Image and Video Processing toolboxem a Simulinkem. Ale i softwaru Matlabu podobným jako je Projekt R a Octave, které jsou na rozdíl od Matlabu volnÄ› šiÅ™itelné. Pro simulaci situací v provozu firmy, pÅ™íkladem výkupny kovu, jsme se učili pracovat v Arena Simulation.

Počítačové sítě

Certifikáty

CISCO 2013 CCNA Exploration: LAN Switching and Wireless
2013 CCNA Exploration: Accesing the WAN
2012 CCNA Exploration: Routing Protocols and Concepts
2011 CCNA Exploration: Network Fundamentals

Na vysoké škole jsem prošel čtyÅ™mi pÅ™edmÄ›ty zabývající se problematikou správy počítačové sítÄ›. Jejich součástí byl kurz CISCO v anglickém jazyce, který sloužil pÅ™edmÄ›tu jako zápočtová podmínka. Běžné byli cvičení na fyzických strojích, ale probíhali na softwaru CISCO Packet Tracer. Konfigurace probíhala pÅ™es terminál na COM linku.

Cizí jazyky

Anglický jazyk A2, mírnÄ› pokročilí
NÄ›mecký jazyk A1, pasivní

Cizí jazyky jsem se jako vÄ›tšina, začal učit na základní škole. Kde jsem začínal se učit nÄ›mecký jazyk. Když jsem pÅ™ešel na stÅ™ední školu, pokračoval jsem v nÄ›m, ale už jsem chodil na nepovinné kurzy anglického jazyka. Když jsem nastoupil na vysokou školu, pak nastal zlom, vyučoval se tam povinnÄ› jazyk anglický. Bylo to trpké, ale díky filmům, hrám a dokumentům v angličtinÄ›. Dnes umím anglický jazyk lépe než nÄ›mecký. Možná proto, že se s ním běžnÄ› setkávám a pracuji s ním.

Zájmy

Zájmy: programování, kreslení, sbÄ›r propisek a per
Filmy: fantasy, scifi, dokumentární a vÄ›decké filmy

Ve volných chvílích se vÄ›nuji programování, pÅ™evážnÄ› v Jave, PHP a Javascriptu. Tím se snažím zdokonalit v programovacích technikách, plánování projektů a občas zabrousím i k novým jazykům které ještÄ› neovládám.

Jako odreagování od práce a povinností rád kreslím Ämáranice. Bez cíle, prostÄ› nakreslím čáru a doplňuji, dokud mÄ› pÅ™ipadá, že by tam mÄ›lo být nÄ›co dalšího. Také mÄ› celkem baví malovat neživé pÅ™edmÄ›ty uhlem. Co jsem vytvoÅ™il, můžete shlédnout zde v galerii.

Také, jsem se velmi nadchnul do propisek, per a i jiných psacích potÅ™eb. Začal jsem je tedy sbírat. Vždy mám jen od každého druhu jenom tolik, kolik existuje barevných variací. Ale pokud se mi hodnÄ› líbí, pak si jich poÅ™ídím více. A když už mám čím psát, tak si poÅ™izuji i na co psát.

Mezi mé sportovní zájmy patÅ™í plavání a jízda na kole. DÅ™íve jsem si dopÅ™ával tÄ›chto radostí mnohem více, nyní se jim vÄ›nuji jen vzácnÄ›. Co se týče filmů, rád sleduji fantasyscifi, nebo dokumentární filmy o zvíÅ™atech, či technice.

Další vlastnosti

Mám chuÅ¥ se učit nové technologie a postupy, pÅ™estÄ›huji se za prací, jsem komunikativní, rád pracuji v týmu, dovedu pracovat samostatnÄ›, jsem pečliví, zodpovÄ›dný, ohleduplný, flexibilní.

Čas

17:31:44 22.09.2023

Přihlášení

Jméno:

Heslo:

Starší části webu