Vratislav Marek

Reference

Pracovní aktivity

V pracovním pomÄ›ru jsem pracoval rok a čtyÅ™i mÄ›síce na projektu Business Intelligence.

Mojí hlavní specializací bylo integrovat data z různých zdrojů, databází, dokumentů a jiných systémů, prostÅ™ednictvím Pentaho Data Integration, do aplikace Business Intelligence psané v JavÄ›.

 

Školní aktivity

Za své školní roky jsem zpracoval velké množství prací v různých programovacích jazycích, pÅ™evážnÄ› jako kvalifikační úlohy. Protože mÄ› bavilo programovat, nabídl jsem nÄ›kterým lidem, že jim zpracuji webové stránky. Zde jsou ti, jež souhlasili. NicménÄ›, mé grafické cítÄ›ní není tak dobré, spíše se zaměřuji na funkčnosti, houževnatosti a optimálnosti kódu.

JM vyuka

Tyto stránky jsem vytvoÅ™il dobrovolnÄ› pro pana Mgr. Jaroslav Marek Ph.D., vyučujícího na UniverzitÄ› Pardubice na FakultÄ› elektrotechniky a informatiky matematiku a statistiku. V té dobÄ› jsem s php a webovými aplikacemi začínal. Je to první web, který jsem vyrobil a nÄ›kdo ho využíval. Grafika byla pÅ™evzata z jeho statického webu a doplnÄ›na na jeho pÅ™ání.

V současné dobÄ› se pracuje na nové verzi. Ale i pÅ™es administraci na pÅ™ání pan Mgr. Jaroslav Marek, Ph.D., moc součástí nevyužívá a nÄ›které využívá jinak.

 

Mé hlavní projekty

  • Cezi Web Engine

3 Generace ve vývoji

Jedná se o content management system (CMS) psané v jazyku PHP

TÅ™etí generace bude obsahovat pouze nastavení pro uživatele, které algorimy se maji použít. HlavnÄ› v zakladu bude vlastnit pouze jádro s minimalní funčností, ale bude umÄ›t načítat moduly, které budou základní možnosti rozšiÅ™ovat dle nastavení. Hlavní pÅ™ínosem bude použití individualních modulů, pro každého uživatele dle potÅ™eb.

PÅ™edchozí generace jsou stále zatíženy nutností úprav pÅ™ímo v kódu, jednotlivé sekce jsou závislé na úpravách funkčního kódu pro zmÄ›nu, jež je pÅ™i aplikaci k různým instancím dlouhodobÄ› neudržitelné. Tato nová generace se takové zátěži pÅ™ímo vyhne.

Web JM výuka pana Mgr. Jaroslav Marek Ph.D. je postavený na prvni generaci tohoto projektu. A tento můj web je postavený na druhé generaci.

  • Fakturolam 

3 Generace ve vývoji

Jedná se o účetní a faktůrovací software, realizuji tuto generaci v jazyku Java.

Účetnictví a fakturace se stále mÄ›ní, stejnÄ› jako zákony. 

Projekt vznikl pÅ™i mém maturitním ročníku na stÅ™ední škole, pÅ™ibližnÄ› v roce 2009. Můj otec potÅ™eboval fakturační software na míru a žádný svobodný software nevyhovoval. Proto jsem vytvoÅ™il projekt Fakturolam, v té dobÄ› ještÄ› v jazyku Delphi a tak vznikla první generace programu. Tehdy jsem znal a byl jsem navyklý jen na sekvenční programování a nebyl 

Fakturolam 1.02 Win32

V projektu jsem pokračoval a navrhnul jsem ho jako bakaláÅ™skou práci. Tak druhá generace vznikla v jazyku Java, která se na UniverzitÄ› Pardubice fakultÄ› Elektrotechniky a informatiky v oboru Informační technologie vyučuje hlavnÄ›.

 

Čas

16:46:58 22.09.2023

Přihlášení

Jméno:

Heslo:

Starší části webu